For the customer

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА ОТНОСНО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

В тази информация за клиенти са обяснени етапите на сертификационния процес на Системи за управление на качеството, съгл. изискванията на БДС EN ISO 9001 прилагани от „Дедал – Оценяване и Сертификация” ООД. Целта на органа за сертификация е издаденият сертификат да се основава на доказателства, установени от одиторския екип в хода на процедурата по сертификация и техните констатации и заключения да отговарят на действителността, като са направени безпристрастно и независимо.
Чрез настоящето описание на процедурата по сертификация, клиентите получават възможност предварително да се запознаят с:
- Процесите за одит и сертификация (етапите на сертификационния процес, в т.ч. и видовете одити);
- Условията, при които се предоставя, поддържа, разширява, подновява, ограничава, прекратява или отнема сертификата на СУК;
- Определените от Органа за сертификация степени на несъответствия, области изискващи подобрения, както и сроковете за тяхното ефикасно коригиране;
- Условията за използване на логото на „Дедал-ОС” ООД.
1. Процес на сертификация
Право на сертификация има всяка организация, която е убедена, че нейната система е разработена, внедрена и функционира.
„Дедал-Оценяване и сертификация” ООД, направление „Сертификация на система за управление на качеството”  предоставя на заинтересованите лица пакет от документи, необходими за откриване на процедура за оценяване. Тази документация може да бъде намерена и в web - страницата: http://www.dedal-bg.net/
Необходими условия за откриване на процедура за сертификация на СУК:
     -     заявителят предварително да е запознат с изискванията на тази процедура, за
което писмено декларира в подадената заявка;
     -     подадено Заявление за оферта  за сертификация на система за управление на качеството;
     -     договор между  Възложител и Орган за сертификация.
Процесът на оценяване на система за управление на качеството /СУК/  включва:
     -    кандидатстване за оценяване на СУК;
     -    планиране;
     -    оценяване;
     -    доклади от оценяването /етап-1 и етап-2/;
     -    заседание на Комисия по сертификация;
     -    предложение  на Комисията по сертификация за издаване /отказ на сертификат я;
     -    решение  на ръководител направление „Сертификация на системи за управление” издаване или отказ на сертификат.
     -    издаване на сертификат подписан от ръководител направление „Сертификация на системи за управление”
След издаването на сертификата  започва етап на поддържането му.

1.1. Кандидатстване
Запитването за сертификация от клиента към „Дедал-ОС” ООД като сертифицираща организация се подава под формата на „Заявление за оферта”, което е публикувано на сайта на Дружеството.
1.2 Преглед на заявлението за оферта
Прегледът на заявлението за оферта е задължение на РНССУ. При прегледа на заявлението за оферта се уточнява обхвата и сложността на системата за управление на качеството, броя и големината на работните площадки, еднородност на произвежданите продукти и прилаганите процедури за всяка площадка, степен на сложност на процесите, времето за провежданите етапи на одитите.
Те са основание за изготвяне на  оферта за сертификация и надзор на СУ;
Договорът за сертификация на системи за управление и надзор с клиента се подписва от управителя на „Дедал-Оценяване и сертификация” или ръководител направление „Сертификация на система за управление”
Срокът за изпълнение на процедурата е до 3 месеца от датата на сключване на договора, като в тях не влиза времето за провеждане на коригиращи действия от страна на заявителя.
2. Планиране
2.1 Ръководител направление ,,Сертификация на системи за управление определя водещия одитор и екипа за конкретния обект за сертификация.
2.2 В екипа от одитори задължително се включва одитор с подходящ за одитираната  област NACE код. Ако необходимите знания и умения не се покриват изцяло от  членовете на екипа от одитори, същите могат да бъдат осигурени посредством включване на технически експерти.
2.3 „Дедал-ОС” ООД, направление „Сертификация на системи за управление” предоставя на клиента предложение за екип и програма за  провеждане на одита и при поискване необходимата информация относно всеки член на екипа.
2.5 В случай, че има аргументирано и прието възражение срещу предложените членове на екипа и/или датите на провеждане на одита, клиентът може да възрази писмено и достатъчно добре аргументирано.
2.6 Промяна  в екипа или датите определени за одит, може да се прави само веднъж.
2.7 След съгласуване на новия екип се уточнява със заявителя датата за одит на етап 1,
мястото на проверка и се изготвя план за одит, който се съгласуват с клиента.
3. Оценяване
Оценяване на системата за управление се извършва на основание на одит, който се
извършва на два етапа.
3.1 Одит на етап 1
Поне част от одита на Етап 1 се провежда на място при клиента.
Резултатите от етап 1 на сертификационния одит се документират и съобщават на клиента включително всички проблеми, които на етап 2 могат да бъдат класифицирани като несъответствия.
Между двата етапа се определя интервал, достатъчен за клиента, да предприеме действия и да отстрани проблемите.
3.2 Одит на етап 2
На основата на резултатите от одита на етап 1 водещият одитор изготвя план за одита на етап 2, който се съгласува с клиента.
Одитът се провежда по правилата на т. 6.5 от БДС EN ISO 19011:2011 в обем, определен в плана за одит.
Одитът приключва със заключително заседание, на което водещият одитор запознава одитирания с доклада от одита, който се подписва от водещият одитор и представител на организацията-заявител. Всички различаващи се мнения по отношение на констатациите и/или заключенията от одита между екипа одитори и одитирания се дискутират. Ако не се достигне до единодушно решение, всички мнения се документират. Прекъсването на процедурата по сертификация, необходимо за осъществяване на коригиращите действия, не се счита за нейно прекратяване.
4. Доклад от оценяването
 В десет дневен срок от приключването на одита или проверката на коригиращите действия водещият одитор изготвя доклад от одита.
Докладът от одита-етап 2 се подготвя в два екземпляра – по един за заявителя и Органа за сертификация на системи за управление в случай, че в договора не е предвидено и друго разпространение на доклада.
5. Решение за сертификация
След приключване на сертификационния одит, водещия одитор предава цялата информация и събрани доказателства по време на етап 1 и етап 2 на сертификационната процедура на Комитет по сертификация /КС/ за произнасяне на компетентно становище,  относно вземане на  решение за сертификация или отказ.
Комитетът за сертификация дава аргументирано становище за сертификация.
Решението за сертификация  се взема от ръководител направление „Сертификация на системи за управление”  /РНССУ/на база предложение на Комитета по сертификация.
Сертификатът се издава в 2 (два) екземпляра, които се подписват от РНССУ.  Единият екземпляр, остава в  досието на сертифицираната организация, а другия се предава на сертифицираната организация или на упълномощено лице след представяне на документи за внесени такси, съгласно калкулацията по договора.
Сертификатът носи пореден № от  „Регистъра на издадените сертификати” – Ф 21на органа за сертификация.
Сертификатът носи акредитационния символ на ИА „БСА“
В случай, че обхвата на сертификация е по-голям от обхвата на акредитация на  органа за сертификация на системи за управление/ ОССУ/, се издават два сертификата с поредни номера. В единия се описва обхвата на сертификация под акредитация, а във втория се описва обхвата на сертификация, за който ОССУ няма акредитация. На втория сертификат не се слага акредитационния символ на ИА „БСА“
Сертификатът се издава за срок от 3 /три/ години.
При отказ за издаване на сертификат заявителя се уведомява писмено в срок от 14 (четиринадесет) дни след вземане на решението. Заявителят има право да направи писмено
мотивирано възражение до Комисията по възраженията в срок от 14 (четиринадесет) дни от
уведомяване за отказа.
Сертифициращият орган предоставя на електронната си страница информация за валидните сертификати с подходяща идентификация на сертифицираното дружество-име, местоположение, обхват.
Органът  за сертификация  изисква от своите клиенти:
- да спазват регламентираните изисквания, когато се позовават на статута си на сертифицирани организации в средства за информация- интернет, рекламни материали и др.
- да не правят подвеждащи декларации, свързани с тяхната сертификация
- да не използва издадения сертификат по подвеждащ начин
- при прекратяване или отнемане на сертификата да преустановят позоваването на сертификация в рекламни материали и всякаква документация
- да не използва сертификата като документ удостоверяващ сертификация на продукт
- да не се позовава на сертификата за области извън обхвата на сертификация.
- да не използва сертификацията по начин, който би накърнил доброто име на сертифициращия орган и доверието на обществото в него.
Организациите със сертифицирани системи за управление подлежат на наблюдение от страна на „Дедал –Оценяване и сертификация” ООД направление „Сертификация на Системи за управление”.

6.Дейности за наблюдение
Дейностите по наблюдение включват: надзорни одити,  преглед на рекламни материали и интернет страници на организациите, които са сертифицирани.
6.1.Надзорен одит
Надзорния одит  се извършва  веднъж годишно с цел да се провери дали се спазват условията, при които е сертифицирана системата за управление и дали сертификатът се използва по предназначение.  Датата на първия надзорен одит след първоначалната сертификация  се определя в срок най-много 12 месеца от последния ден на одит на етап 2, т.н контролна дата.
Надзорен одит се извършва при следните случаи:
- по утвърден годишен график / планиран /, но не по-малко от един път годишно;
- при информация от доставчика за настъпили промени в условията на сертификация;
- при постъпили в „Дедал-ОС” ООД направление „Сертификация на Системи за управление”  сигнали за несъответствия във функционирането на сертифицирана система,
Обхватът за планирания надзор зависи от резултатите при последната оценка на системата за управление, но най-малко включва:
- процеси, при които са констатирани несъответствия при предишен одит;
- политиката и целите по качеството;
- прегледа от ръководството;
- вътрешните одити;
- управление на документите и записите;
- управление на несъответстващ продукт;
- коригиращи и превантивни действия;
- удовлетвореността на клиентите, вкл. постъпили рекламации;
- непрекъснат операционен контрол;
- преглед на всяко изменение;
- ефективност на системата за управление по отношение на постигане на целите;
- непрекъснатото подобряване на системата за управление
- спазване на правилата за използване на логото на „Дедал-ОС” ООД направление „Сертификация на система за управление ”
В едноседмичен срок преди планираната дата се изготвя  писмото за съгласуване на екипа и плана за одит, след което ръководител направление  подготвя заповед за надзорния одит, в която се посочва състава на одиторския екип, дата на провеждане, обхвата на одита.
Обхватът за планирания надзорен одит зависи от резултатите от предходния одит, като
включва задължително проверка на:
- вътрешни одити и преглед от ръководството;
-преглед на предприетите действия за несъответствия, идентифицирани по време на предишни одити;
-разглеждане на жалби;
- ефикасност на системата за управление по отношение на постигане на целите;
-напредък на планираните дейности, предвиждащи непрекъснато подобряване;
-непрекъснат оперативен контрол;
-преглед на всяко изменение;
-използване на знаците и/или всяко друго позоваване на сертификата.
При писмено и добре обосновано желание от страна на клиента за отлагане на надзорния
одит, сертифициращия орган може да вземе решение за отлагане, но за срок не по- дълъг от
един месец. При пропускане на надзора, сертификатът временно се спира. Това спиране на
сертификата не трябва да е за период по- дълъг от шест месеца и може да бъде приложено
само два пъти за периода на сертификация. При спиране на сертификата, клиентът губи
всички права свързани със сертификацията. Валидността му се подновява само в случай на
успешно проведен извънреден надзорен одит. Ако клиентът откаже или възпрепятства
провеждането на извънреден одит, договорът се прекратява и сертификатът се отнема и
обявява за невалиден.
Ако бъде установено, че клиента използва сертификата неправомерно и подвеждащо и не
спазва правилата при употреба на сертификати, знаци и лого на сертифициращия орган  се в Комисията по сертификация  се внася доклад, за да бъде обосновано  предложението  за временно спиране или отнемане на сертификата.
Решението може да бъде обжалвано от одитираната организация. Тя трябва да направи писмено мотивирано възражение до Комисията по възраженията, Нейното решението е окончателно.
В случай, че клиента не е удовлетворен и от това решение, той може да се отнесе до съда.
6.2 Поддържане на сертификацията
Сертификацията се поддържа на базата на обективни доказателства при проведените надзорни одити, че клиента удовлетворява изискванията на стандарта  за управление на система за управление.
6.3 Подновяване на сертификацията
Подновяването на сертификацията  се извършва с планиран одит, за да се оцени съответствието на системата за управление с изискванията на стандарта.Одита включва преглед на доклади от предишни одити  и оценка на съответствието с всички изисквания на стандарта. При настъпили значителни изменения в системата за управление в организацията на клиента или в обстоятелствата, при които функционира системата /напр. изменения в законодателството/ се изисква извършване на одит от етап 1.
6.4 Прекратяване, отнемане или ограничаване на областта на приложение на сертификацията. Прехвърляне на акредитирана сертификация.
6.4.1    Когато сертификацията е прекратена, сертификата на системата за управление на клиента е временно невалиден. В случай на прекратяване, клиентът се уведомява писмено за това като от него се изисква връщане на получения сертификат и писмена декларация, че той ще се въздържа от бъдещо позоваване на своята сертификация. Обществеността се информира за всяко прекратяване на сертификация чрез информация, публикувана на Интернет страницата на „Дедал-ОС” ООД – в регистър на издадените сертификати , колона статут на сертификата.
За подновяване на отнетия сертификат клиентът подава ново заявление до „Дедал-ОС” ООД.
6.4.2.    При отнемане на сертификация клиентът се задължава да върне издадения сертификат и подписва декларация, с която гарантира, че от обявяването на отнемането на сертификацията ще престане да се позовава на сертификата на СУК.
6.4.3.    Когато клиентът има сериозни пропуски и постоянно не успява да спазва изисквания за сертификацията за отделни елементи от областта на приложение на сертификацията, органът за сертификация ограничава областта на приложение на сертификацията, за да се изключат елементите, които не удовлетворяват изискванията. Такова ограничаване на областта на приложение трябва да бъде в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001.
6.4.4. Прехвърляне на сертификацията
Прехвърлянето на сертификация се допуска само за акредитирана сертификация. В случаи, когато сертификацията е била дадена от орган, който е преустановил дейността си, чиято акредитация е изтекла, прекратена, или отнета, преди прехвърлянето се изисква съгласието на акредитиращия орган.
Не се допуска прехвърляне на отнета сертификация или сертификация в реална ситуация на предстоящо прекратяване.
Ако органа за сертификация не е получил достоверна информация за актуалния статус на акредираната сертификация, той изисква от Възложителя декларация, че сертификата не е прекратен или му предстои прекратяване.
Преди прехвърляне на акредитираната сертификация, органът за сертификация, издал сертификата, трябва да закрие съществуващите несъответствия. Ако това се окаже невъзможно, задълженията за закриване на несъответствията се поемат от „Дедал-ОС” ООД.
7. Специални одити
7.1 Разширяване областта на приложение на предоставен сертификат на система за управление на качеството
За да декларира своето намерение относно разширяване областта на приложение, клиентът попълва нова заявка за сертификация и следва реда, описан в настоящата процедура. Клиента  сключва Анекс към Договора за сертификация. за разширяване на обхвата Разширяване областта на приложение на предоставен сертификат може да бъде направено в следните случаи:
•    Когато клиентът желае включване на допълнителни процеси в областта на приложение на вече сертифицираната  система за управление на качеството, които се извършват на същата територия. В този случай се провежда пълен одит на новите процеси и всички свързани с тях процеси на сертифицираната система
•    При разширяване на географски принцип. Одитира се цялата система за управление, вече приложена на новото място, както и на всички свързани с нея процеси от вече сертифицирана система за управление на старото място.
•    Когато клиентът кандидатства за интегрирана система за управление. Провежда се пълен одит на процесите, за съответствие с изискванията на всички прилагани
             стандарти.Одитът за разширяване на обхвата може да се съчетае с надзорния одит.
При успешно финализиране на процеса на сертификация, на одитираната организация се
издава нов сертификат, с нова дата на издаване, но със същия срок на валидност, отразяващ
направените промени в областта на приложение. При получаването на новия сертификат
сертифицираната организация връща стария.
7.2 Непредвидени одити
Непредвидени одити на сертифицирани клиенти се извършват при проучване на жалби, поради изменения или при необходимост от последващи действия при клиенти с прекратена сертификация, а също така при следните случаи:
- постъпили в Органа за сертификация писмени сигнали за нарушения от страна на сертифицираните клиенти;
- публикувани или огласени критични материали за сертифицирани клиенти в средствата за масова информация;
- писмени сигнали за некоректно позоваване на сертификацията и заблуждаващо използване на сертификацията в реклами, каталози или информация от заинтересовани страни, например потребителите.
Организацията на клиента няма възможност предварително да възрази срещу членовете на екипа за одит, затова те се подбират с особено внимание. За непредвидения одит не се съставя план, а се проверяват сигнализираните причини за провеждането му. За целта постъпилите документи се предават на водещия одитор за запознаване. За проведения непредвиден одит водещият одитор съставя доклад от одит в тридневен срок. За констатирани несъответствия се съставят Листи за несъответствия, които се подписват от направилия констатация одитор и упълномощено лице от Клиента. Клиентът може да подаде жалба или възражение, съгл. правилата на органа за сертификация за това, които също са достъпни на интернет страницата на „Дедал-ОС” ООД.
8. Отнемане на сертификата на система за управление на качеството
Органът за сертификация отнема издадените сертификати в следните случаи:
• сертифицираната система за управление на клиента  не демонстрира спазване на изискванията за сертификация и не постига  необходимата  ефикасност
• сертифицираният клиент не позволява провеждането на надзорни одити и одити за подновяване на сертификацията според изисканата честота
• сертифицираният клиент доброволно изиска прекратяване при прекъсване дейността на организацията;
• промяна на собствеността;
• съществено(и) несъответствие (я) повдигнато по време на надзорни одити, за което клиента не е предприел своевременни коригиращи действия, одобрени от водещият одитор;
• при констатиране на основателни оплаквания (жалби), получени в органа  за сертификация относно сертифицираната организация;
• неправилно ползване на логото (напр. представяне на сертификацията като нещо различно от системата за управление), символ, реклама,регистрационен документ или предоставяне на сертификата по заблуждаващ начин в рекламните дейности;
• всякакво друго нарушение на правилата на системите за управление или договора и процедурите на органа по сертификация.
• неспазване на изискванията за сертификация и не извършване на ефикасни коригиращи действия в определения от водещия одитор срок
При констатирани обективни доказателства по време на надзорни одити, че системата за управление не съответства на изискванията за сертификация и клиента не е предприел адекватни коригиращи действия,  по предложение на Комисията по сертификация  се  отнема сертификат или се ограничава неговия обхват. Подновяването на действието на сертификата се извършва след провеждане на специален одит на извършените коригиращи действия. Водещият одитор представя Доклад за специалния одит, със съответното
заключение за закритите несъответствия и предложение за продължаване или
отнемане действието на сертификата.
Комисията по сертификация преглежда събраните доказателства, доклади от одити и предлага решение по отношение статута на сертификация(възстановен или отнет)
9. Ограничаване на областта на приложение на сертификат
Органът за сертификация ограничава областта на приложение на сертификацията и издадените сертификати по следните причини:
•    При уведомяване от страна на сертифицираната организация, че определени процеси или елементи на системата за управление не се прилагат. В този случай Органът по сертификация извършва извънреден одит с цел потвърждаване съответствието на системата с изискванията на прилагания стандарт. Обхватът на одита се определя от водещия одитор предвид влиянието, което неприлаганите процеси оказват върху
Целостта на системата за управление и нейното ефикасно функциониране;
•    При уведомяване от страна на сертифицираната организация, че системата за управление не се прилага във всички структурни единици, посочени в обхвата на сертификация. В този случай водещият одитор преценява необходимостта от извършване на одит. Ако ограничаването на областта на приложение на системата за управление по отношение прилагането, не се отразява на функционирането и съответствието й с изискванията на прилагания стандарт, водещият одитор може да прецени, че одитът на място не е необходим. В този случай се преглежда само документацията на системата за управление на качеството отразяваща настъпилите изменения.
При установяване по време на надзорен одит, че процеси, включени в обхвата на СУ не се прилагат, водещият одитор предлага преразглеждане на първоначално взето решение по отношение на обхват на системата и/или съответствието с изискванията на прилагания  стандарт, с цел ограничаване на обхвата на издадения сертификат
10.  Извадкови одити
Извадковият одит на системата за управление на клиента обхваща определени части от СУК  за една и съща дейност, извършвана на повече от едно местоположение. В такъв случай се разработва програма за определяне на извадка, за да се гарантира правилно оценяване на системата за управление. Основанието за плана за определяне на извадката се документира за всеки клиент в плана за провеждане на одит.
Извадкови одити не се извършват при организации с повече от едно местоположение, но с различни производства или услуги извършвани на различните местоположения, дори те да са обхванати от една и съща СУК.
Организации с повече от едно местоположение са организации с определена централизирана функция – централен офис – където се планират, контролират или управляват определени функции и мрежа от местни офиси или клонове, където тези функции се извършват напълно или частично. Не е задължително такива организации да бъдат юридическа единица, но те трябва да са законово или договорно обвързани с централния офис на организацията и да са част от една и съща СУК, която е разработена, внедрена и постоянно контролирана от централния офис. В този смисъл централният офис има право да провежда коригиращи действия, когато това е необходимо на някое от местоположенията.
Организации с повече от едно местоположение:
1. Франчайз организации;
2. Производствени фирми с мрежа от търговски офиси (извадкови одити биха се провеждали в търговската мрежа);
3. Фирми с множество клонове.
Условия, на които трябва да отговаря организацията, за да бъдат проведени извадкови одити:
- Продуктите/услугите, осигурявани от всички офиси да бъдат от един и същи вид и да се произвеждат по едни и същи методи и процедури.
- СУК на организацията трябва да е централно управлявана по централно контролиран план и да е подложена на преглед от централното ръководство. Всички офиси (вкл. централната административна функция) да се подлагат на вътрешен одит от организацията и да бъдат одитирани, съгл. този план преди началото на сертификационната процедура.
- Да се демонстрира, че централният офис на организацията е разработил СУК, съгласно . изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и цялата организация отговаря на изискванията на стандарта. Това включва съответните нормативни изисквания.
- Организацията трябва да демонстрира способността си да събира и анализира данни (вкл. посочените по-долу) от всички офиси, вкл. централния офис и неговата власт и способност да инициира организационни промени при необходимост:
• Документация и промени в системата;
• Преглед от ръководството;
• Оплаквания;
• Оценка на коригиращите действия;
• Планиране на вътрешните одити и оценка на резултатите.
•    При констатиране на несъответствия на някой от офисите, при вътрешните одити на организацията или при одит от сертифициращата организация, се провежда анализ за определяне дали са засегнати други офиси. По тази причина органът за сертификация изисква преглед на несъответствията за определяне дали те са причинени от цялостен недостатък на системата, валиден за всички офиси или не. При положение, че е открит недостатък в цялата система, се провеждат коригиращи действия в както в централния офис, така и на другите местоположения. Ако недостатъкът не е в цялата система, организацията трябва да може да демонстрира на органа за сертификация доказателства за ограничаване на последващите ефекти.
•    Органът за сертификация изисква доказателства за тези действия и увеличава честотата на извадката до задоволително доказване, че отново се упражнява контрол.
•    В процеса на вземане на решение, ако за някое местоположение е констатирано несъответствие, се отказва сертификация на цялата мрежа от местоположения, до провеждане на задоволителни коригиращи действия.
Не е допустимо, с цел преодоляване на съществуващото несъответствие на определено местоположение, организацията да желае изключването на „проблемното‖ местоположение от обхвата на сертификационния процес.
Критерии за определяне на извадката
Методология
- Извадката е частично селективна и частично случайна, като в резултат се избират различни местоположения, без да се изключва случайният избор.
- Поне 25% от извадката се избира случайно.
- Останалата част от извадката се избира така, че разликите между местоположенията, избирани в периода на валидност на сертификата да са възможно най-големи.
- Критериите за избор:
a) Резултати от вътрешни одити или предишни одити от сертифициращ орган;
b) Записи от оплаквания и други аспекти на предприети коригиращи и превантивни действия;
c) Значителни промени в обхвата на местоположенията;
d) Разлики в работните процедури;
e) Изменения след последния одит;
f) Географско местоположение.
- Изборът не се прави в началото на сертификационната процедура. Той може да се направи след приключване на оценяването на централния офис. Централният офис се информира за местоположенията, включени в извадката. Това действие трябва да позволи необходимия период за подготовка на одита.
- Централният офис се одитира при всеки сертификационен одит и поне веднъж годишно, като част от надзорните одити.
 Допълнителни местоположения
В случай на необходимост от добавяне на група офиси към вече сертифицирана мрежа с голям брой местоположения, за всяка нова група извадката се определя самостоятелно. След включване на новата група в сертификата, новите офиси се добавят към първоначално сертифицираните за определяне на извадка за предстоящите надзорни или ресертификационни одити.
Издаденият сертификат е един, като в него се вписва името и адреса на централния офис на организацията. Всички местоположения, за които се отнася сертификацията се споменават върху самия сертификат или върху Приложение към сертификата. От обхвата на сертификация или посредством друго позоваване трябва да става ясно, че сертифицираните дейности се изпълняват от описаната мрежа от местоположения. В случай, че обхватът на сертификация на местоположенията е само част от пълния обхват на СУК на организацията, това ясно се обозначава в сертификата и Приложенията.
Възможно е добавяне на местоположения към издаден сертификат след провеждане на надзорен одит.
Временни местоположения, като строителни площадки, създадени от организацията за извършване на определени дейности, не са част от местоположенията, които се описват в сертификата.
В случай, че организацията е с йерархична система от клонове (главен (централен) офис/ ключови за страната местоположения/ регионални офиси/ местни офиси), моделът за образуване на извадка, се отнася до всяко ниво.
Продължителност на одита
Продължителността на одита за всеки от офисите се определя в зависимост от броя на служителите в съответния офис. Продължителността на одита може да бъде редуцирана, като се вземат предвид точки от стандарта, които не се отнасят за местните офиси, а се одитират само в централния офис. Сложността на дейността на организацията също може да се вземе предвид.
За централния офис не е допустимо намаляване на продължителността на одита.
11. Позоваване на сертификацията и използване на знаци.
При успешно сертифициране, Заявителят има възможност да използва върху своите бланки за писма, или проспектни и рекламни материали логото на „Дедал-ОС” ООД. Заявителят по никакъв начин не трябва да създава впечатлението, че знакът се отнася за продукт на Заявителя. Органът за сертификация не допуска поставянето на знака си върху протоколи на лаборатории за изпитване, калибриране или за контрол, при положение, че е сертифицирана само СУК на клиента. Специфичното му използване може да бъде съгласувано предварително с Органа по сертификация.