eng. Dafina Valasopulo

بازرس/کارشناس فنی

نمایه:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و عمران
فن آوری های ساخت و ساز
حسابرس اصلی برای ISO 9001 ، ISO 39001 و ISO 45001 (OHSAS 18001)

زبان های خارجی:
روسی و بلغاری