Политика и цели

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ
Направление „Сертификация на системи за управление
към „ДЕДАЛ - Оценяване и Сертификация” ООД.
 

Ръководството на Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД се ангажира да внедри и поддържа система за управление. Основна цел за разработване и внедряване на система за управление е желание да доказваме, че удовлетворяваме изискванията на стандарта БДС EN/IEC 17021-1:2015.
Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира постоянното да се придържа към Политиката, като заявява своите основни цели:

  • Управление на дейностите и прилагане на основни принципи, осигуряващи доверие у всички заинтересовени страни – недопускане на конфликт на интереси, обективност, откритост, отговорност, подход основан на риска;
  • Законосъобразно договаряне предоставянето на сертификационни услуги на клиенти;
  • Пълно, точно и постоянно дефиниране на задълженията, отговорностите, правомощията на персонала, ефикасно обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и въведена СУ;
  • Прилагане и подобряване ефективността на процеси, които да гарантират, че персонала притежава подходящи знания, за всяка техническа област в съответствие със схемата за сертификация и за всяка функция при дейностите по сертификация;
  • Минимизиране и/или отстраняване на рисковете свързани с предоставяне на сертификация;
  • Незабавно реагиране на възражения и жалби от всеки клиент;
  • Незабавно реагиране на сигнали от сътрудници за възникнали и/или отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и системата на Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД;
  • Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на въведената система за управление и на дейностите в дружеството;
  • Предоставяне на достоверна, неподвеждаща, своевременна информация свързана с процесите на сертификация както и с предоставяне, прекратяване или отнемане на сертификация;
  • Опазване на професионалната тайна на информацията получена или създавана по време на дейностите по сертификация от персонала, комитетите или лица, деястващи от името на Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация ООД.

 

Като управители на „ДЕДАЛ - оценяване и сертификация” ООД,

ДЕКЛАРИРАМЕ

Личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика по качеството.
Политиката и целите са обявени, разбрани, комуникирани, поддържани  на всички нива в организацията и се прилагат от всички служители в и Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

Управители: /П/                                 
инж. Анна Василева
арх. Галина Василева